ជួយshare យកតែបុណ្យទៅ ដើម្បីឲ្យគេបានជួយដល់គាត់ផង

ពីបាទឈ្មោះ យូ សុះ សូមបងប្អូនសប្បុរសជនជួយគាត់ផងព្រោះពេលនេះបងស្រីគាត់ត្រូវការជំនួយខ្លាំងណាស់ពីបងប្អូនដោយគាត់ខ្វះថវិការដើម្បីព្យាលជំងឺរបស់គាត់ បងស្រីគាត់ ត្រូវការឈាម និងថវិការបន្តិចបន្តួច ពេលនេះសភាពរបស់គាត់ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់សូមបងប្អូនជួយគាត់ផង។ខាងក្រោមជាលេខរបស់ប្ដីរបស់គាត់។ 09677 63 563 ប្ដីបងស្រី រឺមួយអាចទាក់ទងខ្ញុំបាន 081 89 59 31។ ជួយចែករំលេកផងបងប្អូន។ រឺអាចចុះជួយផ្ទាល់នៅមន្ទីរពេទ្យ។