ខំទៅធ្វើការស្រុកគេ សង្ឃឹមបានប្រាក់ច្រើន បែរជាពលករខ្មែរនៅថៃម្នាក់នេះ បាន ស្លា ប់ បាត់បង់ជីវិត ដោយសារ…

(ព័ត៌មានបឋម)៖ ពលករខ្មែរម្នាក់ ដែលមានស្រុកកំណើ៎តរស់នៅស្រុកអង្គរជុំ.ខេត្តសៀមរាប ដោយធ្វើការនៅខ្លង10 ខេត្តប៉ាថុមថានីប្រទេសថៃ បានទទួលមរណភាព កាលថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១កន្លងទៅនេះ ដោយសារខេនបើកគៀបជាប់នឹងសសរនៅក្នុងរោងចក្រ។ ប្រភព៖ ព័ត៌មានពលករឆ្លងដែន